معرفی اساتید

جناب آقای اکبر گلابیان
 
 
تدریس پایه هشتم
 
 
مدرک دانشگاهی : دکتری
 
 
رشته دانشگاهی : ادبیات فارسی
 
 
سابقه کار در آموزش و پرورش : 25 سال
 
 
 
 

 

جناب آقای حسین آمن

 

تدریس پایه هفتم و هشتم و نهم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : تربیت بدنی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 12 سال

 
 

جناب آقای محمد نوری زاده

 

تدریس پایه هشتم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : مطالعات اجتماعی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 24 سال

 
 

جناب آقای مهدی باقرزاده فرد

 

تدریس پایه هشتم  و نهم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : علوم قرآن و معارف اسلامی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 29 سال

 

 

جناب آقای محمدرضا معینی

 

تدریس پایه هفتم ، هشتم  و  نهم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : علوم قرآن و معارف اسلامی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 38 سال

 

 

جناب آقای مهدی جعفریان

 

تدریس پایه نهم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : ریاضی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 27 سال

 

 

جناب آقای علی ملکیان جبلی

 

تدریس پایه نهم

 

مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس

 

رشته دانشگاهی : ادبیات فارسی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 32 سال

 

 

جناب آقای مهدی باقری

 

تدریس پایه هفتم  و هشتم

 

مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس

 

رشته دانشگاهی : روانشناسی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 25 سال

 

 

جناب آقای اکبر حیدری

 

تدریس پایه نهم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : علوم اجتماعی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 30 سال

 
 
 

جناب آقای محمد جواد کاویانی نیا
 
 
تدریس پایه هفتم
 
 
مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : فیزیک هسته ای
 
 
سابقه کار در آموزش و پرورش : 4 سال
 
 

جناب آقای احمد عرب بافرانی 
 
 
تدریس پایه هشتم
 
 
مدرک دانشگاهی : لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : ریاضی
 
 
سابقه کار در آموزش و پرورش : 32سال
 
 

 

جناب آقای محمدرضا مظاهری فرد
 
 
تدریس پایه هفتم
 
 
مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : زبان انگلیسی
 
 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 15 سال

 

 

جناب آقای محمد زمانی 
 
 
تدریس پایه هفتم
 
 
مدرک دانشگاهی : لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : علوم اجتماعی
 
 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 32سال

 

 

جناب آقای عادل رمضانی 
 
 
تدریس پایه هشتم
 
 
مدرک دانشگاهی : لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : مکانیک
 
 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 2 سال

 

 
 

جناب آقای مسلم آقازاده
 
 
تدریس پایه  نهم
 
 
مدرک دانشگاهی : لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : ادبیات
 
 
سابقه کار در آموزش و پرورش : 31 سال
 
 

جناب آقای محمد معنوی
 
 
تدریس پایه هشتم
 
 
مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : اخلاق
 
 
سابقه کار در آموزش و پرورش : 25 سال
 
 

جناب آقای وحید سلیمانی 
 
 
تدریس پایه هفتم ، هشتم ، نهم
 
 
مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : هنر
 
 
سابقه کار در آموزش و پرورش : 21 سال
 
 

جناب آقای رضا دیده ور
 
 
تدریس پایه نهم
 
 
مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس
 
 
رشته دانشگاهی : زبان عربی
 
 
سابقه کار در آموزش و پرورش : 7سال
 
 

جناب آقای مجید حبیبی

 

تدریس پایه هشتم

 

مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس

 

رشته دانشگاهی : ادبیات فارسی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 38 سال

 

 

جناب آقای محمدجواد هاشم زاده

 

تدریس پایه هشتم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : معماری

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 4 سال

 

جناب آقای علی مشکانی

 

تدریس پایه نهم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : زبان انگلیسی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 6سال

 

جناب آقای مهدی ابراهیمی

 

تدریس پایه هشتم

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : زبان انگلیسی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 2 سال

 

 

آمار بازدید ها