معرفی کادر اجرایی

 

مدیریت : جناب آقای مجید آمن

 

مدرک دانشگاهی : فوق لیسانس

 

رشته دانشگاهی : مدیریت آموزش

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 28 سال

 

 

معاونت بهداشت : جناب آقای سیدجعفرشاهرخی

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : مطالعات اجتماعی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 32 سال

 

معاونت فناوری : جناب آقای علی ارسطو

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : کامپیوتر

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 10 سال

 

 

معاونت پایه هشتم : جناب آقای جواد جعفری زاده

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : علوم تجربی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 31 سال

 

 

معاونت پایه نهم : جناب آقای محسن سلطانی

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : ریاضی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 37 سال

 

 

معاونت پایه هفتم : جناب آقای محمدعلی جعفریان

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : آموزش ابتدایی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 33 سال

 

 

معاونت پرورشی : جناب آقای محمد قرائی

 

مدرک دانشگاهی : لیسانس

 

رشته دانشگاهی : مدیریت فرهنگی

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 32 سال

 

مدیریت : جناب آقای علی فلاح

 

مدرک دانشگاهی : فوق دیپلم

 

رشته دانشگاهی : الهیات

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : بدون سابقه

 

مدیریار : جناب آقای عبدالله علی

 

مدرک تحصیلی : دیپلم

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 33 سال

 

مدیریار : جناب آقای اصغر وایمندی

 

مدرک تحصیلی : دیپلم

 

سابقه کار در آموزش و پرورش : 5 سال

 

آمار بازدید ها